ระบบบัญชีข้อมูลสถาบันวัคซีนแห่งชาติ NVI Data Catalog

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ) สำหรับให้ประชาชนทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวัคซีน นำข้อมูลไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2580

พันธกิจ: บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์

บทบาทของ สวช.:

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

  2. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ สำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน

  3. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

  4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบัน การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีน

  5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน

  6. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

ติดต่อ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ที่อยู่: 38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02 580 9729-31

อีเมล: contact@nvi.go.th หรือ saraban@nvi.go.th

ไม่สามารถดาวน์โหลดภาพได้